Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

19:17
19:17
6588 efb7 390
19:15
0708 24bf 390
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin

April 17 2017

18:46
2993 d97a 390
Reposted frommesoute mesoute viatoniewszystko toniewszystko
18:37
1151 255a 390
15:54
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viamslexi mslexi
15:53
14:36
4938 5bc7 390
Reposted fromoll oll vianiewiadomoocochodzi niewiadomoocochodzi
07:08
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
07:08
4407 3b27 390
Reposted frombirke birke viajoannna joannna
07:08
8613 0665 390
Reposted fromerial erial viajoannna joannna
07:07
2383 b3d1 390
Reposted fromfreakish freakish vialamujer lamujer
06:54
4326 302a 390
Reposted fromdelain delain viaClary Clary

April 15 2017

19:34
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromlovvie lovvie viaoutofmyhead outofmyhead
19:34
19:34
19:05
5039 e471 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viakatkad katkad
18:53
5868 370b 390

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viaMissMurder MissMurder
18:43
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
18:42
8261 c58a 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl