Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

05:43
8251 122e 390
Reposted fromhalpert halpert viaSundaySmile SundaySmile
05:43
05:43
05:42
4808 2d74 390
Reposted fromfilology filology vianiedoopisania niedoopisania
05:40

Po prostu weź mnie za rękę do miejsca, które będziemy mogli nazwać domem, jeśli będziesz chciał.


— 22:16
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
05:39
9766 63ed 390
Reposted fromzutrinken zutrinken viainsanedreamer insanedreamer
05:39
7700 d474 390
Reposted fromShini Shini viadontforgot dontforgot
05:37
Taak... tak właśnie wygląda życie. Myślisz, że coś wiesz, że coś kontrolujesz, a na końcu i tak czeka cię bezgraniczne zdumienie.
— Przemysław Angerman, Tożsamość Rodneya Cullacka

June 04 2017

17:36
5917 1535 390
17:29
0046 0058 390
17:28

瀬長島 Senaga Island, Okinawa.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viafoodforsoul foodforsoul
17:27
17:26
8369 6f6b 390
17:24
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
17:24
3726 233b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viadontforgot dontforgot
17:24
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.

June 03 2017

16:21
8130 cfef 390
16:18
 Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaKahlua Kahlua

May 29 2017

15:53
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
15:53
8466 1bf2 390
Reposted fromryoina ryoina viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl