Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

11:59
8318 df56 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viacocaineblues cocaineblues
11:59
3898 ded0 390
Reposted fromzuzannag zuzannag viacocaineblues cocaineblues
11:59
4548 bd8d 390
Reposted fromfilmowy filmowy viacocaineblues cocaineblues

September 03 2017

19:18
19:18
Last Wave
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoutoflove outoflove
19:18
3977 b6ef 390
Pokolenie Ikea Kobiety vol.4
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamasterofpuppets masterofpuppets
15:54
6181 83be 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadivi divi
15:50
1824 17a6 390
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viadivi divi
15:50
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
15:49
0854 38c1 390
Reposted fromseverine severine viatoniewszystko toniewszystko
15:49
15:48
2978 183c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

September 02 2017

19:31
1096 44e0 390
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viadivi divi
19:30
1017 a072 390
Reposted fromtwice twice viadivi divi

August 20 2017

13:58
13:57
13:56
13:55
13:50
Szukanie własnej ścieżki, własnych rozwiązań, tworzenie nowych rzeczy, pójście pod prąd przeciętnym konwencjom - to są wszystko rzeczy wartościowe
— Wojtek Kukuczka o życiowych wyborach ojca.
Reposted fromcorvax corvax viaretro-girl retro-girl
13:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl